Past Heads

Sr No. Name
1 P. N. Kulkarni
2 Dr. Bapuji Sankapal
3 Mrs. S.B. Patil
4 Mrs. A.N. Ambhore
5 Dr. Ramesh Andhare
6 Mrs. U.B. Chipalunkar
7 Mrs. A.M. Datar
8 V.M. Deshmukh
9 Dr. D. P. Deolalkar